Wymagane dokumenty

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych przy aplikacji na różne stopnie studiów. Dokumenty powinny być zeskanowane, ale w taki sposób, by wszystko było wyraźne i czytelne po wydrukowaniu. Możesz również wykonć zdjęcia dokumentów - pamiętaj żeby były one dobrej jakości i odpowiednio wykadrowane (nie rób zdjęć pod kątem). Większość uczelni przysłane dokumenty drukuje, dlatego proponujemy wydrukować zeskanowany dokument, by sprawdzić, czy wszystko jest wyraźnie widoczne. Jeżeli dokumenty będą nieczytelne, to uczelnie poproszą o przysłanie nowych i Twoja aplikacja może się przedłużyć.

 

 

Studia licencjackie
 • Dokument tożsamości (może być dowód osobisty lub paszport) – wymaga się, aby dokument ważny był jeszcze co najmniej 2 lata;

 • Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły średniej (z ocenami). Jeżeli proces aplikacji rozpoczynasz, będąc jeszcze w trzeciej klasie szkoły średniej, to świadectwo i dyplom prześlesz, gdy tylko je otrzymasz. Im prędzej te dokumenty zostaną dosłane, tym prędzej otrzymasz ostateczny list potwierdzający przyjęcie;

 • Wykaz godzin oraz ocen. Jeśli aplikujesz do Danii musisz załączyć do formularza aplikacyjnego wykaz godzin i ocen. Jeśli aplikujesz do Holandii, Belgii, Finlandii lub Szwecji wystarczy wykaz ocen (bez godzin). W przypadku gdy wybierasz Danię i jakiekolwiek inne kraje, potrzebujesz obu wypisów. Odpowiednie wypisy znajdziesz tutaj. UWAGA! Wykaz godzin i ocen konieczny jest w przypadku, gdy aplikując ciągle jeszcze jesteś uczniem w szkole ponadgmnazjalnej. Wyjątek stanowi Dania, aplikując do tego kraju musisz załączyć wypis godzin i ocen nawet jeśli ukończyłeś/aś już szkołę;

 • List motywacyjny – wskazówki pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego znajdziesz tutaj;

 • Referencje – należy mieć przynajmniej jedne referencje, do których muszą być dołączone dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Najlepiej, aby referencje wystawił ktoś, kto zna Cię jako ucznia lub studenta, ale możesz też przedstawić referencje od pracodawcy. Wytyczne odnośnie pisania referencji znajdziesz tutaj

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli aplikujesz na kierunki związane ze sztuką, to najprawdopodobniej wymagane będzie przedstawienie przykładowych prac lub wykonanie specjalnego zadania rekrutacyjnego.

Studia Top-up
 • Dokument tożsamości (może być dowód osobisty lub paszport) – wymaga się, aby dokument ważny był jeszcze co najmniej 2 lata;

 • Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły średniej (z ocenami);

 • Wykaz punktów ECTS uzyskanych za zaliczenie przedmiotów na uczelni – tu powinny się znaleźć opisy przedmiotów, uzyskane oceny i punkty ECTS. Uczelnie często przedstawiają wykazy w dwóch językach: ojczystym i angielskim. Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku angielskim, to należy dołączyć przysięgłe tłumaczenie.

 • List motywacyjny – wskazówki pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego znajdziesz tutaj.

 • Referencje – należy mieć przynajmniej jedne referencje, do których musą być dołączone dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Najlepiej, aby referencje wystawił ktoś, kto zna Cię jako studenta, ale możesz też przedstawić referencje od pracodawcy. Wytyczne odnośnie pisania referencji znajdziesz tutaj

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli aplikujesz na kierunki związane ze sztuką, to najprawdopodobniej wymagane będzie przedstawienie przykładowych prac lub wykonanie specjalnego zadania rekrutacyjnego

Studia magisterskie
 • Dokument tożsamości (może być dowód osobisty lub paszport) – wymaga się, aby dokument ważny był jeszcze co najmniej 2 lata;

 • Osoby, które ukończyły studia – dyplom ukończenia studiów I-stopnia wraz z suplementem. Dyplom i suplement muszą być przetłumaczone na język angielski;

 • Osoby, które nie ukończyły studiów – wykaz punktów ECTS. Wykaz powinien zawierać opisy zaliczonych przedmiotów, oceny i liczbę punktów ECTS. Uczelnie często przedstawiają wypisy w dwóch językach – ojczystym i angielskim. Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku angielskim, to należy dołączyć przysięgłe tłumaczenie. Wykaz punktów ECTS jest potrzebny do momentu uzyskania dyplomu. Gdy tylko go otrzymasz, powinieneś od razu go wysłać;

 • List motywacyjny – wskazówki pomocne przy pisaniu listu motywacyjnego znajdziesz tuta;

 • Referencje – należy mieć przynajmniej jedne referencje, do których musą być dołączone dane kontaktowe osoby je wystawiającej. Najlepiej, aby referencje wystawił ktoś, kto zna Cię jako studenta, ale możesz też przedstawić referencje od pracodawcy. Wytyczne odnośnie pisania referencji znajdziesz tutaj

 • Życiorys (CV) – koniecznie sporządzony w języku angielskim;

 • Dodatkowe dokumenty – jeżeli aplikujesz na kierunki związane ze sztuką, to najprawdopodobniej wymagane będzie przedstawienie przykładowych prac lub wykonanie specjalnego zadania rekrutacyjnego.