System oświaty w Danii

Królestwo Danii należy do najpopularniejszych krajów jeśli chodzi o studiowanie za granicą. Wysoka jakość nauki i nieodpłatne kształcenie to jedne z ważniejszych przyczyn, dla których wybierane są uczelnie właśnie w Danii.

W systemie edukacyjnym tego kraju największą uwagę zwraca się na twórczość, nowatorskie idee, zachęcanie do analitycznego i krytycznego myślenia. Studentom przekazuje się same najnowsze informacje, a wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach, zawsze gotowymi pomóc rozwiązać powstały problem, odpowiedzieć na pytanie. Poza uczestniczeniem w tradycyjnych wykładach studenci w Danii przygotowują projekty i odbywają praktyki w firmach – tym sposobem zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także umiejętności praktyczne oraz doświadczenie zawodowe. Wykładowcy starają się utrzymać przyjazne relacje ze studentami i prowadzić z nimi otwarte dyskusje, podczas których ważny jest każdy pogląd i każda opinia.

Charakterystyka nauczania

 • System nauczania oraz otwarte dyskusje podczas wykładów są dostosowane do potrzeb studentów.

 • Studenci i wykładowcy współpracują ze sobą.

 • Tradycyjne wykłady połączone są z pracą przy projektach, podczas której wykładowca udziela potrzebnej pomocy.

 • Liczy się aktywne uczestnictwo i rozwiązywanie problemów, a nie bierne słuchanie.

 • Uwagę skupia się na tym, żeby nauczanie prowadziło do znajdywania nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów.

Zdobywasz

 • Świetne nawyki komunikowania się oraz współpracy.

 • Umiejętność myślenia analitycznego i twórczego, rozwiązywania różnorodnych problemów.

 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz w pracy zespole.

 • Kwalifikacje uznawane na skalę międzynarodową.

 • Doskonałą podstawę do rozpoczęcia kariery.

System oświaty w Danii

UNIWERSYTETY
COLLEGE’E / AKADEMIE

Studia na uniwersytecie najczęściej wybierają młodzi ludzie, którzy pragną być specjalistami w wybranej dziedzinie. 

Większość uniwersytetów w Danii ma wspaniale rozwinięte ośrodki badawcze, w których studenci są przygotowywani do prowadzenia badań zarówno samodzielnie, jak i w grupach.

Główny cel akademii i college’ów – rozwijać umiejętności praktyczne oparte na wyższym wykształceniu.

Kończąc studia licencjackie w college’u czy akademii w Danii, student nie potrzebuje studiów wyrównawczych, żeby dostać się na studia magisterskie na uniwersytecie.

Rodzaje studiów:

Studia licencjackie:

 • Studia trwają 3 lata (180 punktów ECTS).
 • Nacisk na badania naukowe, praktykę, przyswajanie teorii.
 • Student jest przygotowywany do dalszej kariery akademickiej. 

Studia magisterskie:

 • Studia trwają 2 lata (120 ECTS punktów);
 • Nacisk na badania naukowe, rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.
 • Studia zostają ukończone wówczas, kiedy dostarczona jest praca magisterska (30–60 punktów). Otrzymuje się dyplom magisterski.
Akademickie studia zawodowe (AP Degree):
 • Studia trwają 2 lata (120 punktów ECTS).
 • Można je porównać do pierwszych dwóch lat studiów licencjackich. Po ukończeniu studiów AP Degree studenci mogą kontynuować naukę w tym samym college’u albo w innej instytucji szkolnictwa wyższego w Danii lub za granicą i po 1–1,5 roku zdobyć (zawodowy) dyplom licencjacki.
 • Studia są oparte na praktyce i rozwijaniu umiejętności związanych z wybranym zawodem.
 • Trwa ścisła współpraca z instytucjami biznesu i przemysłu.
 • Praktykę odbywa się w Danii i przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Studia Top-up:
 • Studia trwają 1–1,5 roku (60–90 punktów ECTS). 
 • Te studia mogą wybierać osoby studiujące wcześniej co najmniej 2 lata na polskich albo zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego i chcące otrzymać zawodowy dyplom licencjacki.
 • Po ukończeniu studiów Top-up otrzymasz zawodowy dyplom licencjacki.
 • Mając zawodowy dyplom licencjacki, można aplikować na studia magisterskie (studia wyrównawcze nie są potrzebne).
Zawodowe studia licencjackie:
 • Studia trwają 3–4,5 roku (180–270 punktów ECTS).
 • Studia oparte są na praktyce i rozwijaniu umiejętności związanych z wybranym zawodem.
 • Ścisła współpraca z instytucjami biznesu i przemysłu.
 • Praktykę odbywa się w Danii i międzynarodowych przedsiębiorstwach.
 • Po ukończeniu studiów, dostarczeniu pracy końcowej i otrzymaniu dyplomu licencjata można aplikować na studia magisterskie lub zacząć pracę.

  Studia akademickie zawodowe (Ap Degree)

  Studia są przeznaczone i ich program dostosowany jest dla tych, którzy pragną pracować
  w biznesie lub przemyśle. Łącząc teorię z praktyką, na studiach AP Degree ściśle współpracuje się z przedstawicielami odpowiedniego sektora zawodowego, umiejętności nabyte podczas studiów student szybko może wykorzystać w praktyce, a przyswojone wiadomości na pewno będą najnowsze i najbardziej pożądane na rynku. Nauczysz się rozpoznawać, analizować i zbierać informacje z różnorodnych źródeł. Studenci studiów AP nie tylko chodzą na wykłady, ale też – w zespołach – pracują przy różnych projektach. Odbywają praktyki w firmach w Danii i za granicą, dzięki czemu mają możliwość wykorzystania nabytych umiejętności
  i zdobytej wiedzy w realnym miejscu pracy. Studia AP Degree najczęściej trwają dwa lata, są rozłożone na cztery semestry (po dwa każdego roku). Takiego typu programy oferują college’e.
  Kilka przykładów programów studiów AP Degree: komunikacja, IT, zarządzanie, turystyka, marketing, projektowanie multimedialne.

   

  Studia Top-up

  Studenci, którzy ukończyli w Polsce studia I-stopnia (bądź są na ostatnim roku tych studiów) i chcą przenieść się do Danii i tam otrzymać dyplom licencjacki, mogą w college’ach wybierać studia Top-up. Studia Top-up trwają 1,5 roku (90 punktów ECTS). Aplikujący na te studia najczęściej wybierają program studiów odpowiadający temu, co wcześniej studiowali, gdyż przyjęcie oparte jest na porównaniu zaliczonych przedmiotów z tymi prowadzonymi na kierunku, na który się aplikuje. Aplikując na studia Top-up, trzeba mieć 120 punktów ECTS (należy upewnić się, czy jest ich wystarczająca liczba!), a kończąc je otrzymuje się licencjacki dyplom zawodowy (równorzędny z dyplomem jednolitych studiów licencjackich). Po ukończeniu licencjackich studiów zawodowych można aplikować na studia magisterskie (studia wyrównawcze nie są potrzebne).

  Licencjackie studia zawodowe

  Na studiach licencjackich zawodowych zdobywasz kwalifikacje w pewnym obszarze (zawodzie). Studia tego typu oferują w Danii college’e (instytucje te współpracują z firmami, uniwersytetami oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania). Licencjacki dyplom zawodowy otrzymuje się po 3–4,5 roku studiów (w zależności od programu studiów). Studenci licencjackich studiów zawodowych nie tylko chodzą na wykłady, ale również aktywnie uczestniczą w seminariach, przygotowują różnorodne prace projektowe – indywidualnie i grupowo. By ukończyć studia, student musi zaliczyć końcową pracę projektową.

  Studia licencjackie

  Na uniwersytetach w Danii program studiów licencjackich trwa 3 lata. Studia te koncentrują się na doświadczeniach naukowych oraz stanowią podstawę do dalszej kariery akademickiej. Dużo uwagi poświęca się bazie teoretycznej, ale nie zapomina się o umiejętnościach praktycznych, wdrażaniu teorii w życie. Student zdobywa nie tylko ogólną wiedzę akademicką (jak zazwyczaj na studiach licencjackich), lecz także specjalistyczne wiadomości o zawodzie, w którym zamierza w przyszłości robić karierę. Będąc na studiach licencjackich, studenci nie tylko chodzą na wykłady, ale i wykonują badania, uczestniczą w seminariach, czy pracach grupowych. Po trzech latach studiów otrzymuje się dyplom licencjacki. Mając dyplom licencjacki, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich albo zacząć pracę.

  Studia magisterskie

  Studia magisterskie w Danii trwają 2 lata. Największą uwagę zwraca się na badania naukowe, zdobywanie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności ich zastosowania w praktyce. Studia magisterskie kończą się pracą magisterską (30–60 punktów) albo – w szczególnych przypadkach – pracą praktyczną (projektem). Po otrzymaniu tytułu magistra student może zacząć pracę albo kontynuować dalsze naukowe prace badawcze, na studiach doktoranckich.

  System ocen

  Od 2007 roku na wszystkich uczelniach w Danii stosuje się siedmiostopniową skalę ocen: 12 – celujący, 10 – bardzo dobry, 7 – dobry, 4 – zadowalający, 02 – dopuszczający (ocena minimalna, wtedy egzamin jeszcze jest zdany). Dalej są niezadowalające oceny, jeżeli je otrzymamy, to znaczy, że egzamin jest niezdany, są to: 00 oraz -3.

  Oprócz tej skali obowiązuje także ocena „pass/fail” (zaliczone/nie zaliczone).